Room 3: Teþhis

Antik devirlerde ( Eski çag˘larda ) Sara tes¸hisi

Modern epilepsi teþhisi

Antik devirlerde ( Eski çag˘larda ) Sara tes¸hisi

Kutsal hastalıklar “Heilige Karankheit” denilen epilepsi; ilk olarak Yunanlı,Romalı ve daha sonrada, onların tesirinde kalan Bizanslı  hekimler tarafından klinik bulgular yani,  epilepsi nöbetlerinin s¸ekillerine göre tes¸his edilmis¸lerdir. Bas¸ka tes¸his imkânlarının olmayıs¸ından dolayı, hekimler iyi bir müs¸ahede, hastanın özgeçmis¸i ve yakınlarının verdig˘i bilgiler “Anamnese” ve “analitik”çözümleyici, yorumlardan yararlanırlardı. Nadir olarak da bas¸ka faktörlerden faydalanılırdı.

Eski çag˘larda; dönen ve parlayan bir çömlekçi tezgahının bazı insanlarda, sara nöbeti çözdüg˘ü bilinirdi. Bu yolla, bazı saralı vakaların nöbete hazır oldug˘u kanıtlanırdı. Biz bugün bunun bir ıs¸ık hassasiyeti “Photosensibilitât” oldug˘unu biliyoruz.

Günümüzde; stroboskop dedig˘imiz bir cihaz yardımı ile hastanın nöbete hazır olma yeteneg˘ini tespit edebiliriz. (Stroboskop- yanıp sönen ıs¸ıklar verir). Böyle bir nöbet çözümü;
bilgisayar ( computer ) oyunları, televizyon veya diskoteklerde ki  lichtorgel ile mümkündür.

Eski çag˘larda, bazı kesin olmayan metotlar, epilepsi tes¸hisinde tatbik edilirdi. Romalılar zamanında; epilepsi s¸üphesi olan insanlara Gagat-Stein” ziftli kömür koklatılırdı. Eg˘er o s¸ahıs, yere düs¸üp nöbet geçirmezse ,saralı olmadıg˘ına kanaat getirilirdi. Bu usul esir ticaretinde de kullanılırdı.

Yunanlı Doktor Alexandros von Tralleis ( 525- 605 ) epilepsi tes¸hisinde s¸unu önerir:
“-Saralı hastanın bas¸ını yıka ve burnunu bir keçiboynuzu ile tütsüle, o yere düs¸ecektir “.
Eski çag˘larda keçinin, memeli hayvanlar arasında en çok nöbet geçireni oldug˘u düs¸ünülürdü.

Modern epilepsi tehisi 

Epilepsi tes¸hisinde, aletlerle yapılan muayeneler arasında EEG “Elektro- Encephalo- Graphie” (Elektriki dalgaların kaydı ) büyük rol oynar.

I˙nsan EEG si,  Psikiyatri  Uzmanı Hans Berger ( 1873- 1941 ) tarafından 1920 ler de kes¸fedilmis¸tir. Her beyin hücresi “Neuron”, elektriki ve kimyasal  olayların cereyan ettig˘i, oldukça karmas¸ık bir yapıdır.

EEG “Beyin elektrosu” sayesinde, beyin elektrig˘i, basit bir s¸ekilde görülür hale getirilir. EEG cihazı; beyin elektrig˘ini alır, kuvvetlendirerek kag˘ıt üzerine kaydeder. S¸imdi, kaydedilen vakalar elektronik yollarla bilgisayarlarda toplanır.

Gümüs¸ nitratlı elektrotlarla, kafa tasının dıs¸ından toplanan, binlerce beyin hücresinin elektriki dalgalarının bütün gücü, bir voltun milyonda biri kadardır. Kafa tasına lastik bantların yardımı ile, international olarak tespit edilmis¸tir s¸emalara göre, farklı sayıda elektrotlar yerles¸tirilir veya kafa tasına yapıs¸tırılır. Düs¸ünülen sebep ve bas¸ın büyüklüg˘üne göre 20, 40 veya daha fazla sayıda elektrot kullanılır.

Elektrodencaps denilen EEG kaydı teknig˘inde ise, elektrotlar, plastik bir bas¸lıg˘a tespit edilmis¸lerdir ve bu hastanın bas¸ına geçirilir yada elektrotlar teker, teker kafa derisine yapıs¸tırılır. Normal bir EEG grafig˘i, hastanın yas¸ına ve uyanıklık durumuna bag˘lıdır.

Beyin hastalıklarında, bir çok vakada, EEG deg˘is¸ik tablolar arz eder. Epilepsili hastalarda EEG her zaman olmamakla beraber, ekseriyetle tipik bir s¸ekilde deg˘is¸ir. (Örneg˘in; nöbet dalgalarının tespiti) normal bir EEG, hastada epilepsinin olmadıg˘ını kesinlikle söyleyemez.

Tıbbi aletlerle yapılan, önemli ve güçlü ifade kudreti olan, muayene usulü ise Computer –   Tomographie (CT; bilgisayarla yapılan bu tetkikte, beyin organik dokuları arasındaki sıklık farklılıkları röntgen s¸uaları yardımıyla ölçülür).


MRT: Magnet – Resonanz – Tomografisinde ise kuvvetli mıknatıslı sahaların tespiti söz konusudur.

back to the beginning of the page

Gezmeye devam

--> Room 4: Therapy

© German Epilepsymuseum Kork - Museum for epilepsy and the history of epilepsy