Room 6: Tanınmıs¸ epilepsi hastalarıSaranın, akıl hastalıkları veya zekâ gerilig˘i ile hiçbir ilgisi yoktur.Epilepsi nöbetleri geçirmelerine rag˘men, epilepsi hastaları dahiyane is¸ler becermis¸lerdir.

As¸ag˘ıdaki listede isimleri geçen bu deg˘erli insanlar (s¸ahsiyetler) ya bütün hayatları boyunca veya hayatlarının belli bir döneminde kronik epilepsiye yakalanmıs¸lardır. Tanınmıs¸, “prominent epilepsi” hastaları arasında, hanımların erkeklere oranla daha az temsil edilmeleri (istatistiki bilgilere göre epilepsiye, hanımlarda erkeklere oranla biraz daha az rastlanır [48/52]), daha çok sayısal  es¸itsizlikten  kaynaklanır. Hanımlar eski yüzyıllarda yüksek mevkilere, erkeklere oranla daha az eris¸ebilirlerdi.

Bu nedenle; hanımların yas¸am tarzı, erkeklere oranla daha enteresandı ve dolayısıyla literatürde daha az  yer tutabilirlerdi.

For more details, click on the pictures.Vincent van Gogh (1853-1890) Gaius Julius Caesar (100-44 B.C.) Gustave Flaubert (1821-1880) F. M. Dostoyevsky (1823-1881)

Vincent van Gogh
Dutch painter

G. Julius Caesar
Roman Statesman

Gustave Flaubert
French Writer

F.M. Dostoyevsky
Russian Writer

 
Saint Paul (approx. 10-64) Heracles Napoleon Bonaparte Arch Duke Charles of Austria

Saint Paul
Apostle

Heracles
Greek Hero

Napoleon Bonaparte
French Emperor

Arch Duke Charles
Austrian Warlord

 
Pope Pius IX. (1792-1878) Ludwig II. Duke of Württemberg (1439-1457) Alfred Nobel (1833-1896) Lord Byron

Pius IX.
Pope

Ludwig II.
Duke of Württemberg

Alfred Nobel
Swedish Chemist

Lord Byron
English Poet

 
Alexander der Große Hermann von Helmholtz Jeanne d'Arc Molière

Alexander the Great
Macedonian King

Hermann von Helmholtz
German Physicist

Joan of Arc
French Saint

Molière
French Playwright

 
Karl V. Rudi Dutschke Vladimir Ilyich Lenin Socrates

Karl V.
Austrian Emperor

Rudi Dutschke
German Student Leader

Vladimir Ilyich Lenin
Russian Revolutionist

Socrates
Greek Philosopher

 
  Cardinal Richelieu Margaux Hemingway  
 

Cardinal Richelieu
French Statesman

Margaux Hemingway
American Actress

 

Mes¸hurlar galerisi hakkında açıklamalar

Literatürde, saralılar listesinde ismi geçen s¸ahısların bir kısmında, sonradan yapılan etütlerde, epilepsi tes¸hisi tam bir kesinlik kazanmıs¸tır  (Örneg˘in; Caesar, Erzherzog, Karl, Papa Pius 1X, Flaubert, Dostojewskij). Dig˘er bir kısmında ise, epilepsi oldug˘u s¸üphesi vardır (Örneg˘in; Kral Saul, Napoleon, van Gogh, Paulus).

Geri kalanlarda ise, kronik bir epilepsinin olmadıg˘ı, fakat hayatlarının bazı bölümlerinde epileptik nöbetler geçirmis¸ oldukları kanıtlanmıs¸tır (Örneg˘in; Lord Byron, Nobel).

Tanınmıs¸ epilepsi hastaları hakkındaki çalıs¸malar, bize s¸unu tekrar gösterdi ki; kronik bir hastalık olan epilepsi ve ara sıra ortaya çıkan epileptik nöbetler, dahiyane becerilerin yapılmasına engel olmuyor ve üstün zekâlı insanlarda da görülebiliyor.


Epilepsi hakkındaki tecrübe hazinemizden bildig˘imiz gibi. Tek bir “Grand mal” büyük nöbet, veya tekrarlanan büyük nöbetler; eg˘er seri halinde yada epilepsi koması da denilen “status epilipticus” s¸eklide cereyan etmiyorsa, beyin hücrelerine zarar vermez. Dolayısı ile de, zekâ gerilig˘ine sebep olmaz.

Nöbet geçiren hasta ve onun yakınları, daima endis¸e ile nöbetin beyne vereceg˘i zararı sorarlar ve bu konuda bilgisi olmayan s¸ahıslardan da korkulan desteg˘i bulurlar.

Epilepsiyi tedavi eden doktorlar; yalnız kendi tecrübelerinin yanı sıra, ayrıca mes¸hur saralı s¸ahısları da kastederek bu korkuyu yok etmeye çalıs¸ırlar.

back to the beginning of the page

© German Epilepsymuseum Kork - Museum for epilepsy and the history of epilepsy